slideshow_52677b59dc62bتوسط این بازی زیبا میتوانید در مقابل همه دست های خالی خود را نشان دهید و با نیروی فراذهنی خود اجسام سبک مانند اسکناس ، مداد ، عینک و …. را براحتی روی میز تکان یا حرکت دهید . این کار فوق العاده را میتوانید از فاصله بسیار نزدیک در مقابل همه به نمایش بگذارید

slideshow_52677bb00516c

Micro Psychic
یکی از بهترین بازیهای محفلی میباشد که با نیروی تمرکز ذهن خود مهره را از دور پیچ کاملا طبیعی باز کنید البته این امر توسط هنر تردستی و ابزار مخصوص این بازی قابل اجرا فقط میباشد