slideshow_52677b59dc62bLoops
در مقابل همه دست های خالی خود را نشان دهید و با نیروی ذهن خود اجسام سبک مانند اسکناس ، عینک و …. را براحتی روی میز تکان یا حرکت دهید .

slideshow_52677bb00516c

Micro Psychic
با نیروی تمرکز ذهن خود مهره را از دور پیچ کاملا طبیعی باز کنید البته این امر توسط هنر تردستی و ابزار مخصوص این بازی قابل اجرا فقط میباشد